Värderingar & Kärnvärden

Senast uppdaterad 2017.09.09


Värderingar är samma sak som ideal, normer och riktlinjer. De handlar om det som är viktigt, vad som känns rätt, och det vi brinner för. Om "hjärta", eller den "emotionella intelligensen".

Mer eller mindre medvetet förmedlas våra viktiga värderingar genom alla våra beteenden och beslut. Värdegrunden uppen-baras - den "profil", som motsvarar naturliga drivkrafter och motivation. Trovärdighet uppstår genom att göra och visa vad som är viktigt - att jämföra med det vi säger och påstår. 

Längre ned finner du Aspirations program för att tydliggöra värdegrunden och inarbeta kärnvärden i en verksamhet. En spännande process, eftersom den fokuserar på allt som är viktigt för att skapa arbetsglädje och uppnå framgång!


Värdegrunden är affärsidéns "hur"

I en verksamhet svarar värdegrunden mot affärsidéns "hur". Vi talar om immateriella värden. De sätt på vilka företaget genom organisering, produkter & tjänster väljer att möta marknaden. Allt, som inom verk-samheten och utifrån sett tydliggör, ger trovärdighet och positionerar.

T ex de kreativa idéerna som grundlägger verksamhetens existens, chefer och medarbetares dagliga arbetssätt, drivkrafter och passion i arbetet, rutiner/system för verksamhetsstöd, varumärken, exponering och marknadsföring, etc. Symboliskt och praktiskt blir det "tolkningen av värdegrunden", som bör skapa en röd tråd (kongruens).

Kultur definieras: ”En mental programmering, som särskiljer människor i en viss grupp från andra”. Företagskulturen ger viktiga riktlinjer och ledstjärnor i arbetet - för ledningen, alla chefer och medarbetare.

Fyra målgrupper kommer i fokus för arbetet med värderingar och att skapa mervärden. Den röda tråden ska löpa genom marknaderna för:

  1. Produkter & tjänster (Costumer branding)
  2. Rekrytering och bibehållande av chefer, medarbetare och samarbetspartners (Employee & Cooperate branding)
  3. Kapital (Investment branding)
  4. Drift & kontroll (Management branding)

Inarbetade kärnvärden ger konkurrensfördelar

Mervärden uppstår när värdegrunden synliggörs genom att omsättas i konkret beteende. Detta sammanfattas som regel i några utvalda ord, kärnvärden. D v s nyttan, i målgruppernas perspektiv. Kärnvärdena skall spegla deras viktiga värderingar. "Harmonisering". Genom det motiverar och trycker vi på målgruppernas "On-knappar"!

Värdegrunden visar styrkor och gör verksamheten unik. Den bygger anseende, stödjer långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. "Det är enklare att kopiera en produkt, än en kraftfull organisation med hela dess leveranskapacitet." Inarbetade värderingar märks tydligt genom många positiva effekter. T ex förbättrade kundrelationer, snabbare beslutsfattande, bättre prioriteringsförmåga, enklare självständigt arbete, smidigare samarbete, ökad arbetsglädje och frisknärvaro. Dragningskraft till de rätta medarbetarna stärks, liksom investerares välvilja. En lärande organisation - rustad för förändringar!

Vad kan då ske om man inte jobbar enligt en gemensam värdegrund? Företaget med dess chefer och medarbetare upplevs oftast inåt och utåt som otydliga och diffusa, mindre trovärdiga, samt splittrade och spretiga. Detta innebär t ex ineffektivitet, lägre produktivitet, samt stor risk för missförstånd, dåligt arbetsklimat och upplevd stress. Gott anseende och renommé som tagit år att bygga, kan förloras på kort tid.


Utvecklingsprogram Värdegrund

Aspiration program anpassas noga, för att stödja företag till att förtydliga och inarbeta sina kärnvärden. Nuläge och förutsättningar kartläggs via intervjuer, undersökningar och befintliga enkäter. Efter analys sätts konkreta mål i förhållande till vision, uppdrag och målgrupper. En inspirerande handlingsplan utarbetas. Feedback stäms löpande av enligt planerat.

Aktiviteter är t ex utveckling av specialistkompetenser i ledarskap, föreläsningar, upplevelsebaserade och situationsorienterade övningar i organisationen, goda förebilder, m m.

Inarbetande av värdegrunden avstannar aldrig, eftersom det är själva utgångsläget i det dagliga arbetet. Det pågår hela tiden via att utföra de dagliga uppgifterna. Genom att synliggöra effektiva beteenden, styrkor och nya erfarenheter som leder till att målen uppnås, kan alla tydligt koppla ihop sunda framgångsfaktorer med kärnvärdena.

Mer information
För mer information om hur detta kan anpassas till just er verksamhet, välkommen att kontakta oss.  Kontakt >>>
Aspiration värdegrund Läs mer>>> samt Läs mer >>>